جهان صنعت نیوز|  عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: با اقدامات انضباطی بانک مرکزی و همکاری بانک ها اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به پایین ترین حد خود در چند ماه گذشته رسید.

وی افزود: در عوض مبلغ بین بانکی که همان قرض بانک ها به همدیگر است نسبت به سال قبل بیش از ۲ برابر شده و به مبلغ ۷۰هزارمیلیارد تومان رسید که رکورد مهمی است.همتی تاکید کرد: اضافه برداشت، پول پرقدرت وارد جامعه می کند وتورم زا است لیکن تأمین منابع از طریق بین بانکی هیچ گونه تأثیر تورمی ندارد.