به گزارش جهان صنعت نیوز: در آخرین مصوبات  جلسه کارگروه  تنظیم بازار دولت دوازدهم درباره کاهش خرید گندم و لزوم واردات با توجه به گزارش های شرکت بازرگانی دولتی درباره میزان خرید تضمینی گندم با قید فوریت تاکید شده است.

در بند 4 جلسه کارگروه تنظیم بازار آمده است: با عنایت به گزارش ارائه شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص میزان خرید و قرارداد منعقده برای تامین گندم کشور مقرر گردید بانک مرکزی نسبت به تامین ارز مورد نیاز برای واردات گندم با قید فوریت اقدام نماید.