فرهاد خادمی * هرچند که دولت وسازمان تامین اجتماعی درا ین سال ها کمتر بفکر بازنشستگان زحمتکش وخدوم بودند اما اینروزها که خبرهای مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری ولشکری منتشر می شود، آه ا زنهاد بازنشستگان تامین اجتماعی بلند می شود که این تبعیض آشکار وناروا باکدام منطق عقلی ،قانونی وشرعی سازگاری دارد که دولت وسازمان برنامه عملا به به این تبعیض دامن می زنند؟

دیروز و پریروز که اولین حقوق متناسب سازی شده بازنشستگان بحساب آنها واریز شد بخش زیادی از این بازنشستگان دریافتند که ظلم وجفایی فاحش در سایه عدم توجه به قانون، ازسوی سازمان تامین اجماعی برآن ها روا شده است! افرادی که طی سال های گذشته براساس “قانون مشاغل سخت وزیان آور” بازنشسته شدند ،دیدند که مفاد قانون مذکور در محاسبه و پرداخت حقوق آن ها رعایت نشده است. ازنظر قانون برنامه توسعه پنجم وششم کشور، بایستی بازنشستگان تاسقف ۹۰درصد حقوق شاغلان همطراز خود را دریافت نمایند، ام اهمانطور که در بالا گفتیم دولت این مهم رابرای برای بازنشستگان کشوری ولشکری درحال اجرایی کردن است ، اما اقدامی برای تعمیم این طرح به بازنشستگان تامین اجتماعی نکرده است! بااجرای قانون متناسب سازی دربخش های حداقل بگیر تامین اجتماعی بهبودهایی هرچند ناکافی رخ داده است،

اما مهمتر از همه این است که چون سنوات پرداخت حق بیمه بازنشستگان مبنای محاسبه اصلی پرداخت مرداد ماه قرار گرفته است، متاسفانه ضریب ۵/۱درصدی سنوات بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور نادیده گرفته شده است وتمامی این افراد بنوعی دچار ضرر و زیان شده اند! دکترسالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید پاسخ دهند چرا درمحاسبات حقوق بازنشستگان سخت وزیان آور، مفاد قانونی که حکم به بازنشسته نمودن کارگران دارای مشاغل سخت وزیان آور داده است مد نظر قرار نگرفته است؟ در مفاد قانون بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آور، تاکید شده است تمام حقوق ومزایای قانونی این افراد باید بامحاسبه سنوات ارفاقی پرداخت شود ،اما شاهد زیر پاگذاشتن این قانون ازسوی سازمان تامین اجتماعی هستیم .

خوشبختانه قانون مذکور چنان ازشفافیت لازم برخوردار است که هیچگونه تفسیر و تعبیر شخصی و یا سازمانی از آن نمی شود انجام داد، ولی متاسفانه نادیده گرفتن این مفاد قانونی ضرر و زیان های فراوانی را نصیب بازنشستگان مشاغل سخت وزیان آورنموده است. نکته مهم دیگر این است که این بازنشستگان قبل ازبازنشسته شدن ۸درصد حق بیمه سنواتی را به سازمان پرداخت نموده اند و از این جهت هم به سازمان تامین اجتماعی مدیون نیستند. چرا این قانون نادیده گرفته شده است؟ لذا آقای مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی باید پاسخ دهد؟ در حالیکه طبق رای دیوان عدالت اداری سنوات بازنشستگان باید با ضریب ۵/۱محاسبه شود چرا رعایت عدالت واجرای قانون نشده است؟ هرچند ممکن است گفته شود که یکبار با ارفاقات قانونی به بازنشستگان مشاغل سخت وزیان آور لطف شده است ،اما این توجیه هات دربرابر قانون ومفاد آن الکن است ونمی شود به بهانه های واهی ازانجام قانون خودداری نمود؟!

بیشتر بخوانید...
پاسخ شهردار تهران در مورد بکارگیری بازنشستگان چیست؟

 

۰/۵ ( ۰ نظر )